Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 juli 2010

13 juli 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 9 juli 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 191,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 470 miljoner EUR till 297,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 818,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 14,9 miljarder EUR till 100,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 46,6 miljarder EUR till 370,5 miljarder EUR. Onsdagen den 7 juli 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 162,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 229,1 miljarder EUR. Samma dag förföll en finjusterande transaktion på 111,2 miljarder EUR. Onsdagen den 7 juli förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 31,9 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 59 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 205,5 miljarder EUR (jämfört med 231,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 832 miljoner EUR till 120,9 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet på 796,5 miljoner EUR och 35,5 miljoner EUR inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 33,6 miljarder EUR till 126,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 352.092 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 234.242 1.603
2.1 Fordringar på IMF 74.040 −38
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.202 1.641
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.780 −564
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.545 662
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.545 662
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 635.009 −45.567
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 229.070 66.158
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 405.927 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 −111.237
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −482
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 10 −5
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 43.009 −762
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 418.037 1.302
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 120.894 832
7.2 Andra värdepapper 297.143 470
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.037 −48
9 Övriga tillgångar 238.995 −1.690
Summa tillgångar 2.004.747 −45.063
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 818.831 2.361
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 391.437 −32.595
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 126.783 −33.597
2.2 Inlåningsfacilitet 205.544 −26.173
2.3 Inlåning med fast löptid 59.000 27.134
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 109 40
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 645 −173
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 108.907 −14.934
5.1 Offentliga sektorn 100.829 −14.872
5.2 Övriga skulder 8.078 −62
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.190 307
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 915 −11
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.281 800
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.281 800
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 161.822 −818
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 2.004.747 −45.063