Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 9. jūlijā

2010. gada 13. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 9. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 191.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 470 milj. euro (līdz 297.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 818.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.9 mljrd. euro (līdz 100.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 46.6 mljrd. euro (līdz 370.5 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 7. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 162.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 229.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā likviditāti palielinošai precizējošajai operācijai 111.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš. Trešdien, 2010. gada 7. jūlijā termiņnoguldījumiem 31.9 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 59 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 205.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 231.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 832 milj. euro (līdz 120.9 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas un euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros (attiecīgi 796.5 milj. euro un 35.5 milj. euro apjomā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 33.6 mljrd. euro (līdz 126.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 352,092 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 234,242 1,603
2.1 SVF debitoru parādi 74,040 −38
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,202 1,641
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30,780 −564
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,545 662
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,545 662
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 635,009 −45,567
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 229,070 66,158
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 405,927 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 −111,237
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −482
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 10 −5
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 43,009 −762
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 418,037 1,302
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 120,894 832
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,143 470
8 Valdības parāds euro 35,037 −48
9 Pārējie aktīvi 238,995 −1,690
Kopā aktīvi 2,004,747 −45,063
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 818,831 2,361
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 391,437 −32,595
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 126,783 −33,597
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 205,544 −26,173
2.3 Termiņnoguldījumi 59,000 27,134
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 109 40
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 645 −173
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 108,907 −14,934
5.1 Saistības pret valdību 100,829 −14,872
5.2 Pārējās saistības 8,078 −62
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,190 307
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 915 −11
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,281 800
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,281 800
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 161,822 −818
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 2,004,747 −45,063

Kontaktinformācija presei