Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. júlu 2010

13. júla 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. júla 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 191,1 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 470 mil. EUR na 297,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,4 mld. EUR na 818,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 14,9 mld. EUR na 100,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 46,6 mld. EUR na 370,5 mld. EUR. V stredu 7. júla 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 162,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 229,1 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dolaďovacia refinančná operácia v hodnote 111,2 mld. EUR. V stredu 7. júla 2010 boli splatné aj termínované vklady v hodnote 31,9 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 59 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 205,5 mld. EUR (v porovnaní s 231,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v objeme 796,5 mil. EUR v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a 35,5 mil. EUR v rámci programu nákupu krytých dlhopisov v eurách zvýšil o 832 mil. EUR na 120,9 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 33,6 mld. EUR na 126,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 352 092 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 234 242 1 603
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 040 −38
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 202 1 641
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 780 −564
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 545 662
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 545 662
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 635 009 −45 567
5.1 Hlavné refinančné operácie 229 070 66 158
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 405 927 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 −111 237
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 −482
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 10 −5
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 43 009 −762
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 418 037 1 302
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 120 894 832
7.2 Ostatné cenné papiere 297 143 470
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 037 −48
9 Ostatné aktíva 238 995 −1 690
Úhrn aktív 2 004 747 −45 063
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 818 831 2 361
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 391 437 −32 595
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 126 783 −33 597
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 205 544 −26 173
2.3 Termínované vklady 59 000 27 134
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 109 40
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 645 −173
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 108 907 −14 934
5.1 Verejná správa 100 829 −14 872
5.2 Ostatné záväzky 8 078 −62
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 190 307
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 915 −11
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 281 800
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 281 800
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 161 822 −818
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 2 004 747 −45 063