Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. julija 2010

13. julij 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. julija 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 191,1 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 470 milijonov EUR na 297,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,4 milijarde EUR na 818,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 14,9 milijarde EUR na 100,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 46,6 milijarde EUR na 370,5 milijarde EUR. V sredo, 7. julija 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 162,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 229,1 milijarde EUR. Istega dne je bila poravnana operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 111,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 31,9 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 59 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 205,5 milijarde EUR (v primerjavi s 231,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 832 milijonov EUR na 120,9 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v višini 796,5 milijona EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v višini 35,5 milijona EUR v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 33,6 milijarde EUR na 126,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 352.092 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 234.242 1.603
2.1 Terjatve do MDS 74.040 −38
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.202 1.641
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.780 −564
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.545 662
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.545 662
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 635.009 −45.567
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 229.070 66.158
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 405.927 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 −111.237
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −482
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 10 −5
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 43.009 −762
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 418.037 1.302
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 120.894 832
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.143 470
8 Dolg širše države v EUR 35.037 −48
9 Druga sredstva 238.995 −1.690
Skupaj sredstva 2.004.747 −45.063
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 818.831 2.361
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 391.437 −32.595
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 126.783 −33.597
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 205.544 −26.173
2.3 Vezane vloge 59.000 27.134
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 109 40
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 645 −173
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 108.907 −14.934
5.1 Širša država 100.829 −14.872
5.2 Druge obveznosti 8.078 −62
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.190 307
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 915 −11
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.281 800
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.281 800
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 161.822 −818
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 2.004.747 −45.063

Stiki za medije