Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. den 9. juli 2010

13. juli 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. juli 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 191,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2), steg med 470 mio. euro til 297,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,4 mia. euro til 818,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 14,9 mia. euro til 100,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 46,6 mia. euro til 370,5 mia. euro. Onsdag den 7. juli 2010 udløb en primær markedsoperation på 162,9 mia. euro, og en ny på 229,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en likviditetstilførende finjusterende operation på 111,2 mia. euro. Ligeledes onsdag den 7. juli 2010 udløb tidsindskud til en værdi af 31,9 mia. euro, og der blev modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 59 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (sammenlignet med 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 205,5 mia. euro (sammenlignet med 231,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 832 mio. euro til 120,9 mia. euro som følge af afviklede opkøb på 796,5 mio. euro under Securities Markets Programme og på 35,5 mio. euro under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 33,6 mia. euro til 126,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 352.092 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 234.242 1.603
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.040 −38
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.202 1.641
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.780 −564
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.545 662
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.545 662
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 635.009 −45.567
5.1 Primære markedsoperationer 229.070 66.158
5.2 Langfristede markedsoperationer 405.927 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 −111.237
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −482
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 10 −5
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 43.009 −762
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 418.037 1.302
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 120.894 832
7.2 Andre værdipapirer 297.143 470
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.037 −48
9 Andre aktiver 238.995 −1.690
Aktiver i alt 2.004.747 −45.063
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 818.831 2.361
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 391.437 −32.595
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 126.783 −33.597
2.2 Indlånsfacilitet 205.544 −26.173
2.3 Indskud med fast løbetid 59.000 27.134
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 109 40
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 645 −173
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 108.907 −14.934
5.1 Offentlig forvaltning og service 100.829 −14.872
5.2 Andre forpligtelser 8.078 −62
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.190 307
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 915 −11
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.281 800
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.281 800
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 161.822 −818
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 2.004.747 −45.063

Medie- og pressehenvendelser