Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 juli 2010

13 juli 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 juli 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 191,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 470 miljoen naar EUR 297,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,4 miljard naar EUR 818,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 14,9 miljard naar EUR 100,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 46,6 miljard naar EUR 370,5 miljard. Op woensdag 7 juli 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 162,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 229,1 miljard verrekend. Op dezelfde datum verviel een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 111,2 miljard. Eveneens op woensdag 7 juli 2010 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 31,9 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 59 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 205,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 231,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 832 miljoen naar EUR 120,9 miljard ten gevolge van verrekende aankopen ter waarde van EUR 796,5 miljoen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en ter waarde van EUR 35,5 miljard in het kader van het programma tot aankoop van in euro luidende gedekte obligaties.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 33,6 miljard naar EUR 126,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 352.092 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 234.242 1.603
2.1 Vorderingen op het IMF 74.040 −38
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.202 1.641
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.780 −564
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.545 662
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.545 662
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 635.009 −45.567
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 229.070 66.158
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 405.927 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 −111.237
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −482
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 10 −5
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 43.009 −762
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 418.037 1.302
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 120.894 832
7.2 Overige waardepapieren 297.143 470
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.037 −48
9 Overige activa 238.995 −1.690
Totaal activa 2.004.747 −45.063
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 818.831 2.361
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 391.437 −32.595
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 126.783 −33.597
2.2 Depositofaciliteit 205.544 −26.173
2.3 Termijndeposito's 59.000 27.134
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 109 40
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 645 −173
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 108.907 −14.934
5.1 Overheid 100.829 −14.872
5.2 Overige verplichtingen 8.078 −62
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.190 307
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 915 −11
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.281 800
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.281 800
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 161.822 −818
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 2.004.747 −45.063

Contactpersonen voor de media