Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 lipca 2010 r.

13 lipca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9 lipca 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 191,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 470 mld euro do poziomu 297,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,4 mld euro do poziomu 818,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 14,9 mld euro do poziomu 100,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 46,6 mld euro do poziomu 370,5 mld euro. W środę 7 lipca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 162,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 229,1 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności zasilającej w płynność operacji dostrajającej w kwocie 111,2 mld euro. W środę 7 lipca 2010 r. przypadł także termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 31,9 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 59 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 205,5 mld euro (wobec 231,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 832 mln euro do 120,9 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów na kwotę 796,5 mln euro przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 35,5 mld euro w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 33,6 mld euro do poziomu 126,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 352.092 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 234.242 1.603
2.1 Należności od MFW 74.040 −38
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.202 1.641
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.780 −564
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.545 662
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.545 662
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 635.009 −45.567
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 229.070 66.158
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 405.927 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 −111.237
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1 −482
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 −5
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 43.009 −762
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 418.037 1.302
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 120.894 832
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.143 470
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.037 −48
9 Pozostałe aktywa 238.995 −1.690
Aktywa razem 2.004.747 −45.063
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 818.831 2.361
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 391.437 −32.595
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 126.783 −33.597
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 205.544 −26.173
2.3 Depozyty terminowe 59.000 27.134
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 109 40
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 645 −173
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 108.907 −14.934
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 100.829 −14.872
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.078 −62
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.190 307
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 915 −11
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.281 800
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 16.281 800
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 161.822 −818
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 2.004.747 −45.063

Kontakt z mediami