Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 април 2010 г.

4 май 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 30 април 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 170,3 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 304,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 5,3 млрд. евро до 798,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 24,9 млрд. евро до 104,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 26,6 млрд. евро до 492 млрд. евро. На 28 април 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 70,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 75,6 млрд. евро. На 29 април 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 3,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 4,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 251,6 млрд. евро (при 217,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,7 млрд. евро до 50,2 млрд. евро през седмицата, която приключва на 30 април 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 6,6 млрд. евро до 197,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 699 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 211 695 2 419
2.1 Вземания от МВФ 66 517 −91
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 145 178 2 510
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 216 −825
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 503 166
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 503 166
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 743 631 7 694
5.1 Основни операции по рефинансиране 75 597 5 369
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 667 245 1 575
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 754 752
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 36 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 32 748 13
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 354 744 2 617
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 50 243 1 697
7.2 Други ценни книжа 304 501 920
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 576 −544
9 Други активи 247 007 2 017
Общо активи 1 956 819 13 560
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 798 145 5 299
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 449 106 27 632
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 197 496 −6 615
2.2 Депозитно улеснение 251 609 34 247
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 489 −186
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 113 086 −24 718
5.1 Сектор „Държавно управление“ 104 944 −24 935
5.2 Други задължения 8 142 217
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 120 3 923
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 077 71
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 466 1 478
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 466 1 478
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 161 435 59
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 76 657 1
Общо пасиви 1 956 819 13 560

Данни за контакт за медиите