Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. dubnu 2010

4. května 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. dubna 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 170,3 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 304,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,3 mld. EUR na 798,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 24,9 mld. EUR na 104,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 26,6 mld. EUR na 492 mld. EUR. Ve středu 28. dubna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 70,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 75,6 mld. EUR. Ve čtvrtek 29. dubna 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 3,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 4,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 251,6 mld. EUR (oproti 217,4 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 30. dubna 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,7 mld. EUR na 50,2 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,6 mld. EUR na 197,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 699 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 211 695 2 419
2.1 Pohledávky za MMF 66 517 −91
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 145 178 2 510
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 216 −825
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 503 166
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 503 166
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 743 631 7 694
5.1 Hlavní refinanční operace 75 597 5 369
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 667 245 1 575
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 754 752
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 36 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 748 13
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 354 744 2 617
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 50 243 1 697
7.2 Ostatní cenné papíry 304 501 920
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 576 −544
9 Ostatní aktiva 247 007 2 017
Aktiva celkem 1 956 819 13 560
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 798 145 5 299
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 449 106 27 632
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 197 496 −6 615
2.2 Vkladová facilita 251 609 34 247
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 489 −186
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 113 086 −24 718
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 104 944 −24 935
5.2 Ostatní závazky 8 142 217
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 120 3 923
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 077 71
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 466 1 478
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 466 1 478
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 161 435 59
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 76 657 1
Pasiva celkem 1 956 819 13 560

Kontakty pro média