Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 30. aprīlī

2010. gada 4. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 30. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (170.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 304.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.3 mljrd. euro (līdz 798.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.9 mljrd. euro (līdz 104.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 26.6 mljrd. euro (līdz 492 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 28. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 70.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 75.6 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2010. gada 29. aprīlī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 3.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 4.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 251.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 217.4 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 30. aprīlī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 50.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 197.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,699 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 211,695 2,419
2.1 SVF debitoru parādi 66,517 −91
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 145,178 2,510
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,216 −825
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,503 166
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,503 166
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 743,631 7,694
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 75,597 5,369
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 667,245 1,575
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 754 752
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 36 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 32,748 13
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 354,744 2,617
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 50,243 1,697
7.2 Pārējie vērtspapīri 304,501 920
8 Valdības parāds euro 35,576 −544
9 Pārējie aktīvi 247,007 2,017
Kopā aktīvi 1,956,819 13,560
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 798,145 5,299
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 449,106 27,632
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 197,496 −6,615
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 251,609 34,247
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 489 −186
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 113,086 −24,718
5.1 Saistības pret valdību 104,944 −24,935
5.2 Pārējās saistības 8,142 217
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,120 3,923
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,077 71
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,466 1,478
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,466 1,478
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 161,435 59
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 76,657 1
Kopā pasīvi 1,956,819 13,560

Kontaktinformācija presei