Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. aprila 2010

4. maj 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. aprila 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 170,3 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 304,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,3 milijarde EUR na 798,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 24,9 milijarde EUR na 104,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 26,6 milijarde EUR na 492 milijard EUR. V sredo, 28. aprila 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 70,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 75,6 milijarde EUR. V četrtek, 29. aprila 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 3,3 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 4,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 251,6 milijarde EUR (v primerjavi s 217,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 30. aprila 2010, povečala za 1,7 milijarde EUR na 50,2 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 6,6 milijarde EUR na 197,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.699 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 211.695 2.419
2.1 Terjatve do MDS 66.517 −91
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 145.178 2.510
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.216 −825
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.503 166
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.503 166
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 743.631 7.694
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 75.597 5.369
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 667.245 1.575
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 754 752
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 36 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 32.748 13
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 354.744 2.617
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 50.243 1.697
7.2 Drugi vrednostni papirji 304.501 920
8 Dolg širše države v EUR 35.576 −544
9 Druga sredstva 247.007 2.017
Skupaj sredstva 1.956.819 13.560
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 798.145 5.299
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 449.106 27.632
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 197.496 −6.615
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 251.609 34.247
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 489 −186
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 113.086 −24.718
5.1 Širša država 104.944 −24.935
5.2 Druge obveznosti 8.142 217
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.120 3.923
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.077 71
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.466 1.478
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.466 1.478
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 161.435 59
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 76.657 1
Skupaj obveznosti 1.956.819 13.560

Stiki za medije