Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 april 2010

4 maj 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 30 april 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 170,3 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 304,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,3 miljarder EUR till 798,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 24,9 miljarder EUR till 104,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 26,6 miljarder EUR till 492 miljarder EUR. Onsdagen den 28 april 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 70,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 75,6 miljarder EUR. Torsdagen den 29 april 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 3,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 4,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,8 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 251,6 miljarder EUR (jämfört med 217,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 50,2 miljarder EUR för den vecka som slutade den 30 april 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,6 miljarder EUR till 197,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.699 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 211.695 2.419
2.1 Fordringar på IMF 66.517 −91
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 145.178 2.510
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.216 −825
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.503 166
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.503 166
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 743.631 7.694
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 75.597 5.369
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 667.245 1.575
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 754 752
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 36 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.748 13
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 354.744 2.617
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 50.243 1.697
7.2 Andra värdepapper 304.501 920
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.576 −544
9 Övriga tillgångar 247.007 2.017
Summa tillgångar 1.956.819 13.560
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 798.145 5.299
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 449.106 27.632
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 197.496 −6.615
2.2 Inlåningsfacilitet 251.609 34.247
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 489 −186
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 113.086 −24.718
5.1 Offentliga sektorn 104.944 −24.935
5.2 Övriga skulder 8.142 217
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.120 3.923
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.077 71
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.466 1.478
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.466 1.478
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 161.435 59
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 76.657 1
Summa skulder 1.956.819 13.560

Kontakt för media