Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 april 2010

4 mei 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 april 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 170,3 miljard.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 304,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,3 miljard naar EUR 798,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 24,9 miljard naar EUR 104,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 26,6 miljard naar EUR 492 miljard. Op woensdag 28 april 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 70,2 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 75,6 miljard verrekend. Op donderdag 29 april 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 3,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 4,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 251,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 217,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 30 april 2010 met EUR 1,7 miljard naar EUR 50,2 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,6 miljard naar EUR 197,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.699 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 211.695 2.419
2.1 Vorderingen op het IMF 66.517 −91
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 145.178 2.510
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.216 −825
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.503 166
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.503 166
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 743.631 7.694
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 75.597 5.369
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 667.245 1.575
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 754 752
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 36 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.748 13
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 354.744 2.617
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 50.243 1.697
7.2 Overige waardepapieren 304.501 920
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.576 −544
9 Overige activa 247.007 2.017
Totaal activa 1.956.819 13.560
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 798.145 5.299
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 449.106 27.632
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 197.496 −6.615
2.2 Depositofaciliteit 251.609 34.247
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 489 −186
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 113.086 −24.718
5.1 Overheid 104.944 −24.935
5.2 Overige verplichtingen 8.142 217
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.120 3.923
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.077 71
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.466 1.478
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.466 1.478
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 161.435 59
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 76.657 1
Totaal passiva 1.956.819 13.560

Contactpersonen voor de media