Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. april 2010

4. maj 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. april 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 170,3 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), steg med 0,9 mia. euro til 304,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,3 mia. euro til 798,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 24,9 mia. euro til 104,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 26,6 mia. euro til 492 mia. euro. Onsdag den 28. april 2010 udløb en primær markedsoperation på 70,2 mia. euro, og en ny på 75,6 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 29. april 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 3,3 mia. euro, og en ny på 4,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 251,6 mia. euro (mod 217,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,7 mia. euro til 50,2 mia. euro i ugen, der sluttede den 30. april 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,6 mia. euro til 197,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.699 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 211.695 2.419
2.1 Tilgodehavender hos IMF 66.517 −91
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 145.178 2.510
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.216 −825
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.503 166
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.503 166
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 743.631 7.694
5.1 Primære markedsoperationer 75.597 5.369
5.2 Langfristede markedsoperationer 667.245 1.575
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 754 752
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 36 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.748 13
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 354.744 2.617
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 50.243 1.697
7.2 Andre værdipapirer 304.501 920
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.576 −544
9 Andre aktiver 247.007 2.017
Aktiver i alt 1.956.819 13.560
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 798.145 5.299
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 449.106 27.632
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 197.496 −6.615
2.2 Indlånsfacilitet 251.609 34.247
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 489 −186
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 113.086 −24.718
5.1 Offentlig forvaltning og service 104.944 −24.935
5.2 Andre forpligtelser 8.142 217
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.120 3.923
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.077 71
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.466 1.478
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.466 1.478
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 161.435 59
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 76.657 1
Passiver i alt 1.956.819 13.560

Medie- og pressehenvendelser