Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 kwietnia 2010 r.

4 maja 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30 kwietnia 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 170,3 mld euro.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 304,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,3 mld euro do poziomu 798,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 24,9 mld euro do poziomu 104,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 26,6 mld euro do poziomu 492 mld euro. W środę 28 kwietnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 70,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 75,6 mld euro. W czwartek 29 kwietnia 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 3,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 4,8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 251,6 mld euro (wobec 217,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 30 kwietnia 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,7 mld euro do poziomu 50,2 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 6,6 mld euro do poziomu 197,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.699 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 211.695 2.419
2.1 Należności od MFW 66.517 −91
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 145.178 2.510
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.216 −825
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.503 166
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.503 166
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 743.631 7.694
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 75.597 5.369
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 667.245 1.575
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 754 752
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 36 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.748 13
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 354.744 2.617
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 50.243 1.697
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 304.501 920
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.576 −544
9 Pozostałe aktywa 247.007 2.017
Aktywa razem 1.956.819 13.560
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 798.145 5.299
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 449.106 27.632
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 197.496 −6.615
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 251.609 34.247
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 489 −186
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 113.086 −24.718
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 104.944 −24.935
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.142 217
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.120 3.923
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.077 71
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.466 1.478
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.466 1.478
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 161.435 59
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 76.657 1
Pasywa razem 1.956.819 13.560
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami