Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. aprílu 2010

4. mája 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. apríla 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa prakticky nezmenila a ostala na úrovni 170,3 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 304,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 5,3 mld. EUR na 798,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 24,9 mld. EUR na 104,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 26,6 mld. EUR na 492 mld. EUR. V stredu 28. apríla 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 70,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 75,6 mld. EUR. Vo štvrtok 29. apríla 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 3,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 4,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol 0,8 mld. EUR (v predchádzajúcom týždni bol takmer nulový), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 251,6 mld. EUR (v porovnaní s 217,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 30. apríla 2010 zvýšil o 1,7 mld. EUR na 50,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 6,6 mld. EUR na 197,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 699 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 211 695 2 419
2.1 Pohľadávky voči MMF 66 517 −91
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 145 178 2 510
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 216 −825
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 503 166
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 503 166
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 743 631 7 694
5.1 Hlavné refinančné operácie 75 597 5 369
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 667 245 1 575
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 754 752
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 36 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 748 13
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 354 744 2 617
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 50 243 1 697
7.2 Ostatné cenné papiere 304 501 920
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 576 −544
9 Ostatné aktíva 247 007 2 017
Úhrn aktív 1 956 819 13 560
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 798 145 5 299
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 449 106 27 632
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 197 496 −6 615
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 251 609 34 247
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 489 −186
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 113 086 −24 718
5.1 Verejná správa 104 944 −24 935
5.2 Ostatné záväzky 8 142 217
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 120 3 923
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 077 71
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 466 1 478
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 466 1 478
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 161 435 59
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 76 657 1
Úhrn pasív 1 956 819 13 560

Kontakt pre médiá