Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 април 2010 г.

13 април 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 9 април 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 170,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,6 млрд. евро до 302,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 4,2 млрд. евро до 797,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 5,8 млрд. евро до 112,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 15,8 млрд. евро до 481,6 млрд. евро. На 7 април 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 78,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 71,5 млрд. евро. На 8 април 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 2,4 млрд. евро с матуритет шест месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 249,3 млрд. евро (при 242,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,7 млрд. евро до 46,1 млрд. евро през седмицата, която приключва на 9 април 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 1,2 млрд. евро до 177,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 699 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 209 389 −1 165
2.1 Вземания от МВФ 66 652 155
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 737 −1 321
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 501 −760
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 150 −402
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 150 −402
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 730 854 −9 171
5.1 Основни операции по рефинансиране 71 535 −6 731
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 659 283 −2 367
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 −68
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 35 −4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 29 025 2 283
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 348 494 3 291
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 46 107 1 678
7.2 Други ценни книжа 302 387 1 613
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 122 0
9 Други активи 250 421 29
Общо активи 1 936 654 −5 895
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 797 516 −4 196
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 427 223 5 386
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 177 926 −1 245
2.2 Депозитно улеснение 249 291 6 631
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 578 −91
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 120 445 −5 888
5.1 Сектор „Държавно управление“ 112 354 −5 797
5.2 Други задължения 8 091 −91
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 36 480 −717
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 932 −449
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 986 −1 560
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 986 −1 560
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 161 598 1 404
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 76 655 215
Общо пасиви 1 936 654 −5 895