Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. aprílu 2010

13. apríla 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. apríla 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 170,9 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,6 mld. EUR na 302,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,2 mld. EUR na 797,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 5,8 mld. EUR na 112,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15,8 mld. EUR na 481,6 mld. EUR. V stredu 7. apríla 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 78,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 71,5 mld. EUR. Vo štvrtok 8. apríla 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 2,4 mld. EUR so splatnosťou 6 mesiacov.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 249,3 mld. EUR (v porovnaní s 242,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 9. apríla 2010 zvýšil o 1,7 mld. EUR na 46,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 1,2 mld. EUR na 177,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 699 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 209 389 −1 165
2.1 Pohľadávky voči MMF 66 652 155
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 737 −1 321
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 501 −760
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 150 −402
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 150 −402
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 730 854 −9 171
5.1 Hlavné refinančné operácie 71 535 −6 731
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 659 283 −2 367
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 −68
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 35 −4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 025 2 283
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 348 494 3 291
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 46 107 1 678
7.2 Ostatné cenné papiere 302 387 1 613
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 122 0
9 Ostatné aktíva 250 421 29
Úhrn aktív 1 936 654 −5 895
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 797 516 −4 196
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 427 223 5 386
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 177 926 −1 245
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 249 291 6 631
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 578 −91
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 120 445 −5 888
5.1 Verejná správa 112 354 −5 797
5.2 Ostatné záväzky 8 091 −91
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 36 480 −717
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 932 −449
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 986 −1 560
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 986 −1 560
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 161 598 1 404
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 76 655 215
Úhrn pasív 1 936 654 −5 895