SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. april 2010

13. april 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. april 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 170,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), steg med 1,6 mia. euro til 302,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,2 mia. euro til 797,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,8 mia. euro til 112,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 15,8 mia. euro til 481,6 mia. euro. Onsdag den 7. april 2010 udløb en primær markedsoperation på 78,3 mia. euro, og en ny på 71,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 8. april 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 2,4 mia. euro med en løbetid på seks måneder.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 249,3 mia. euro (mod 242,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,7 mia. euro til 46,1 mia. euro i ugen, der sluttede den 9. april 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,2 mia. euro til 177,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.699 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 209.389 −1.165
2.1 Tilgodehavender hos IMF 66.652 155
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.737 −1.321
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.501 −760
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.150 −402
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.150 −402
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 730.854 −9.171
5.1 Primære markedsoperationer 71.535 −6.731
5.2 Langfristede markedsoperationer 659.283 −2.367
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −68
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 35 −4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.025 2.283
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 348.494 3.291
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 46.107 1.678
7.2 Andre værdipapirer 302.387 1.613
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.122 0
9 Andre aktiver 250.421 29
Aktiver i alt 1.936.654 −5.895
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 797.516 −4.196
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 427.223 5.386
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 177.926 −1.245
2.2 Indlånsfacilitet 249.291 6.631
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 578 −91
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 120.445 −5.888
5.1 Offentlig forvaltning og service 112.354 −5.797
5.2 Andre forpligtelser 8.091 −91
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 36.480 −717
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 932 −449
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.986 −1.560
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.986 −1.560
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 161.598 1.404
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 76.655 215
Passiver i alt 1.936.654 −5.895