Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. aprila 2010

13. april 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. aprila 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 170,9 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,6 milijarde EUR na 302,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,2 milijarde EUR na 797,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,8 milijarde EUR na 112,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 15,8 milijarde EUR na 481,6 milijarde EUR. V sredo, 7. aprila 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 78,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 71,5 milijarde EUR. V četrtek, 8. aprila 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 2,4 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 249,3 milijarde EUR (v primerjavi z 242,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 9. aprila 2010, povečala za 1,7 milijarde EUR na 46,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,2 milijarde EUR na 177,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.699 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 209.389 −1.165
2.1 Terjatve do MDS 66.652 155
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.737 −1.321
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.501 −760
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.150 −402
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.150 −402
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 730.854 −9.171
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 71.535 −6.731
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 659.283 −2.367
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −68
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 35 −4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 29.025 2.283
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 348.494 3.291
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 46.107 1.678
7.2 Drugi vrednostni papirji 302.387 1.613
8 Dolg širše države v EUR 36.122 0
9 Druga sredstva 250.421 29
Skupaj sredstva 1.936.654 −5.895
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 797.516 −4.196
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 427.223 5.386
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 177.926 −1.245
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 249.291 6.631
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 578 −91
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 120.445 −5.888
5.1 Širša država 112.354 −5.797
5.2 Druge obveznosti 8.091 −91
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 36.480 −717
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 932 −449
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.986 −1.560
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.986 −1.560
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 161.598 1.404
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 76.655 215
Skupaj obveznosti 1.936.654 −5.895