Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 kwietnia 2010 r.

13 kwietnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9 kwietnia 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 170,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,6 mld euro do poziomu 302,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,2 mld euro do poziomu 797,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 5,8 mld euro do poziomu 112,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15,8 mld euro do poziomu 481,6 mld euro. W środę 7 kwietnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 78,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 71,5 mld euro. W czwartek 8 kwietnia 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej z terminem sześciomiesięcznym, w kwocie 2,4 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 249,3 mld euro (wobec 242,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 9 kwietnia 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,7 mld euro do poziomu 46,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,2 mld euro do poziomu 177,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.699 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 209.389 −1.165
2.1 Należności od MFW 66.652 155
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.737 −1.321
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.501 −760
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.150 −402
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.150 −402
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 730.854 −9.171
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 71.535 −6.731
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 659.283 −2.367
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1 −68
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 35 −4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.025 2.283
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 348.494 3.291
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 46.107 1.678
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 302.387 1.613
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.122 0
9 Pozostałe aktywa 250.421 29
Aktywa razem 1.936.654 −5.895
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 797.516 −4.196
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 427.223 5.386
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 177.926 −1.245
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 249.291 6.631
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 578 −91
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 120.445 −5.888
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 112.354 −5.797
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.091 −91
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 36.480 −717
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 932 −449
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.986 −1.560
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.986 −1.560
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 161.598 1.404
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 76.655 215
Pasywa razem 1.936.654 −5.895