Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 9. aprīlī

2010. gada 13. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 9. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 170.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 302.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.2 mljrd. euro (līdz 797.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.8 mljrd. euro (līdz 112.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15.8 mljrd. euro (līdz 481.6 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 7. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 78.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 71.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2010. gada 8. aprīlī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 2.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 249.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 242.7 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 9. aprīlī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 46.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 177.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,699 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 209,389 −1,165
2.1 SVF debitoru parādi 66,652 155
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,737 −1,321
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,501 −760
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,150 −402
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,150 −402
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 730,854 −9,171
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 71,535 −6,731
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 659,283 −2,367
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −68
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 35 −4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 29,025 2,283
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 348,494 3,291
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 46,107 1,678
7.2 Pārējie vērtspapīri 302,387 1,613
8 Valdības parāds euro 36,122 0
9 Pārējie aktīvi 250,421 29
Kopā aktīvi 1,936,654 −5,895
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 797,516 −4,196
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 427,223 5,386
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 177,926 −1,245
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 249,291 6,631
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 578 −91
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 120,445 −5,888
5.1 Saistības pret valdību 112,354 −5,797
5.2 Pārējās saistības 8,091 −91
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 36,480 −717
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 932 −449
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,986 −1,560
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,986 −1,560
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 161,598 1,404
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 76,655 215
Kopā pasīvi 1,936,654 −5,895
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem