Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 april 2010

13 april 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 april 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 170,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,6 miljard naar EUR 302,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,2 miljard naar EUR 797,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,8 miljard naar EUR 112,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15,8 miljard naar EUR 481,6 miljard. Op woensdag 7 april 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 78,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 71,5 miljard verrekend. Op donderdag 8 april 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 2,4 miljard, met een looptijd van zes maanden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 249,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 242,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 9 april 2010 met EUR 1,7 miljard naar EUR 46,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,2 miljard naar EUR 177,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.699 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 209.389 −1.165
2.1 Vorderingen op het IMF 66.652 155
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.737 −1.321
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.501 −760
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.150 −402
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.150 −402
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 730.854 −9.171
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 71.535 −6.731
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 659.283 −2.367
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −68
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 35 −4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 29.025 2.283
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 348.494 3.291
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 46.107 1.678
7.2 Overige waardepapieren 302.387 1.613
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.122 0
9 Overige activa 250.421 29
Totaal activa 1.936.654 −5.895
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 797.516 −4.196
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 427.223 5.386
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 177.926 −1.245
2.2 Depositofaciliteit 249.291 6.631
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 578 −91
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 120.445 −5.888
5.1 Overheid 112.354 −5.797
5.2 Overige verplichtingen 8.091 −91
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 36.480 −717
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 932 −449
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.986 −1.560
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.986 −1.560
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 161.598 1.404
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 76.655 215
Totaal passiva 1.936.654 −5.895
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media