Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 9ης Απριλίου 2010

13 Απριλίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 9 Απριλίου 2010, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 170,9 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,6 δισεκ. ευρώ σε 302,4 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 4,2 δισεκ. ευρώ σε 797,5 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 5,8 δισεκ. ευρώ σε 112,4 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 15,8 δισεκ. ευρώ σε 481,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 7 Απριλίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 78,3 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 71,5 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 8 Απριλίου 2010 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 2,4 δισεκ. ευρώ, διάρκειας έξι μηνών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 249,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 242,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε 46,1 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 9 Απριλίου 2010.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,2 δισεκ. ευρώ σε 177,9 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 286.699 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 209.389 −1.165
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 66.652 155
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 142.737 −1.321
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 28.501 −760
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.150 −402
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.150 −402
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 730.854 −9.171
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 71.535 −6.731
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 659.283 −2.367
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1 −68
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 35 −4
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.025 2.283
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 348.494 3.291
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 46.107 1.678
7.2 Λοιποί τίτλοι 302.387 1.613
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.122 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 250.421 29
Σύνολο ενεργητικού 1.936.654 −5.895
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 797.516 −4.196
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 427.223 5.386
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 177.926 −1.245
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 249.291 6.631
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 7 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 578 −91
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 120.445 −5.888
5.1 Γενική κυβέρνηση 112.354 −5.797
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.091 −91
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 36.480 −717
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 932 −449
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.986 −1.560
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.986 −1.560
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.033 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 161.598 1.404
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 249.205 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 76.655 215
Σύνολο παθητικού 1.936.654 −5.895