Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 april 2010

13 april 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 9 april 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 170,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 302,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,2 miljarder EUR till 797,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,8 miljarder EUR till 112,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15,8 miljarder EUR till 481,6 miljarder EUR. Onsdagen den 7 april 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 78,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 71,5 miljarder EUR. Torsdagen den 8 april 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 2,4 miljarder EUR, med en löptid på sex månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 249,3 miljarder EUR (jämfört med 242,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 46,1 miljarder EUR för den vecka som slutade den 9 april 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,2 miljarder EUR till 177,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.699 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 209.389 −1.165
2.1 Fordringar på IMF 66.652 155
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.737 −1.321
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.501 −760
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.150 −402
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.150 −402
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 730.854 −9.171
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 71.535 −6.731
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 659.283 −2.367
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −68
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 35 −4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.025 2.283
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 348.494 3.291
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 46.107 1.678
7.2 Andra värdepapper 302.387 1.613
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.122 0
9 Övriga tillgångar 250.421 29
Summa tillgångar 1.936.654 −5.895
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 797.516 −4.196
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 427.223 5.386
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 177.926 −1.245
2.2 Inlåningsfacilitet 249.291 6.631
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 578 −91
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 120.445 −5.888
5.1 Offentliga sektorn 112.354 −5.797
5.2 Övriga skulder 8.091 −91
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 36.480 −717
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 932 −449
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.986 −1.560
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.986 −1.560
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 161.598 1.404
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 76.655 215
Summa skulder 1.936.654 −5.895
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media