Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 февруари 2010 г.

2 март 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 26 февруари 2010 г., показателят злато и вземания в злато (т. 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,3 млрд. евро до 160,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 297,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,5 млрд. евро до 784,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 2,7 млрд. евро до 126,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 8,0 млрд. евро до 524,2 млрд. евро. На 24 февруари 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 82,0 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 81,4 млрд. евро. На 25 февруари 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 2,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 10,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 202,7 млрд. евро (при 187,0 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,4 млрд. евро до 38,7 млрд. евро през седмицата, която приключва на 26 февруари 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 8,0 млрд. евро до 199,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 919 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 197 574 1 875
2.1 Вземания от МВФ 64 410 1 363
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 164 511
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 265 −583
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 379 −1 893
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 379 −1 893
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 726 910 7 740
5.1 Основни операции по рефинансиране 82 023 −514
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 644 680 8 137
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 178 116
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 29 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 724 −877
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 335 796 1 944
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 38 744 1 352
7.2 Други ценни книжа 297 052 591
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 121 0
9 Други активи 255 328 −59
Общо активи 1 889 017 8 146
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 784 287 1 486
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 402 497 7 721
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 199 828 −7 970
2.2 Депозитно улеснение 202 669 15 694
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 570 143
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 134 298 2 772
5.1 Сектор „Държавно управление“ 126 177 2 722
5.2 Други задължения 8 121 50
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 504 542
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 861 −954
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 055 909
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 055 909
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 166 519 −4 960
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 74 965 488
Общо пасиви 1 889 017 8 146

Данни за контакт за медиите