Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 februari 2010

2 maart 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 26 februari 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 160,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 297,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,5 miljard naar EUR 784,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,7 miljard naar EUR 126,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 8,0 miljard naar EUR 524,2 miljard. Op woensdag 24 februari 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 82,0 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 81,4 miljard verrekend. Op donderdag 25 februari 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 2,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 10,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 202,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 187,0 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 26 februari 2010 met EUR 1,4 miljard naar EUR 38,7 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,0 miljard naar EUR 199,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.919 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 197.574 1.875
2.1 Vorderingen op het IMF 64.410 1.363
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.164 511
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.265 −583
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.379 −1.893
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.379 −1.893
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 726.910 7.740
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 82.023 −514
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 644.680 8.137
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 178 116
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 29 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.724 −877
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 335.796 1.944
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 38.744 1.352
7.2 Overige waardepapieren 297.052 591
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.121 0
9 Overige activa 255.328 −59
Totaal activa 1.889.017 8.146
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 784.287 1.486
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 402.497 7.721
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 199.828 −7.970
2.2 Depositofaciliteit 202.669 15.694
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 570 143
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 134.298 2.772
5.1 Overheid 126.177 2.722
5.2 Overige verplichtingen 8.121 50
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.504 542
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.861 −954
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.055 909
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.055 909
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 166.519 −4.960
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 74.965 488
Totaal passiva 1.889.017 8.146

Contactpersonen voor de media