Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. únoru 2010

2. března 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. února 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 1,3 mld. EUR na 160,7 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 297,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se zvýšila o 1,5 mld. EUR na 784,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 2,7 mld. EUR na 126,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesla o 8,0 mld. EUR na 524,2 mld. EUR. Ve středu 24. února 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 82,0 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 81,4 mld. EUR. Ve čtvrtek 25. února 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 2,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 10,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 202,7 mld. EUR (ve srovnání se 187,0 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 26. února 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,4 mld. EUR na 38,7 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,0 mld. EUR na 199,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 919 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 197 574 1 875
2.1 Pohledávky za MMF 64 410 1 363
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 164 511
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 265 −583
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 379 −1 893
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 379 −1 893
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 726 910 7 740
5.1 Hlavní refinanční operace 82 023 −514
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 644 680 8 137
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 178 116
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 29 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 724 −877
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 335 796 1 944
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 38 744 1 352
7.2 Ostatní cenné papíry 297 052 591
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 121 0
9 Ostatní aktiva 255 328 −59
Aktiva celkem 1 889 017 8 146
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 784 287 1 486
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 402 497 7 721
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 199 828 −7 970
2.2 Vkladová facilita 202 669 15 694
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 570 143
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 134 298 2 772
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 126 177 2 722
5.2 Ostatní závazky 8 121 50
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 504 542
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 861 −954
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 055 909
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 055 909
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 166 519 −4 960
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 74 965 488
Pasiva celkem 1 889 017 8 146

Kontakty pro média