Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 februari 2010

2 mars 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 26 februari 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 160,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 297,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 784,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,7 miljarder EUR till 126,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 8,0 miljarder EUR till 524,2 miljarder EUR. Onsdagen den 24 februari 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 82,0 miljarder EUR och ersattes med en ny på 81,4 miljarder EUR. Torsdagen den 25 februari 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 2,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 10,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 202,7 miljarder EUR (jämfört med 187,0 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 38,7 miljarder EUR för den vecka som slutade den 26 februari 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,0 miljarder EUR till 199,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.919 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 197.574 1.875
2.1 Fordringar på IMF 64.410 1.363
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.164 511
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.265 −583
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.379 −1.893
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.379 −1.893
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 726.910 7.740
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 82.023 −514
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 644.680 8.137
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 178 116
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 29 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.724 −877
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 335.796 1.944
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 38.744 1.352
7.2 Andra värdepapper 297.052 591
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.121 0
9 Övriga tillgångar 255.328 −59
Summa tillgångar 1.889.017 8.146
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 784.287 1.486
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 402.497 7.721
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 199.828 −7.970
2.2 Inlåningsfacilitet 202.669 15.694
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 570 143
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 134.298 2.772
5.1 Offentliga sektorn 126.177 2.722
5.2 Övriga skulder 8.121 50
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.504 542
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.861 −954
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.055 909
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.055 909
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 166.519 −4.960
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 74.965 488
Summa skulder 1.889.017 8.146

Kontakt för media