Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 26. februārī

2010. gada 2. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 26. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 160.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 297.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 784.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.7 mljrd. euro (līdz 126.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 8.0 mljrd. euro (līdz 524.2 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 24. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 82.0 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 81.4 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2010. gada 25. februārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 2.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 202.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 187.0 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 26. februārī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 38.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.0 mljrd. euro (līdz 199.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,919 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 197,574 1,875
2.1 SVF debitoru parādi 64,410 1,363
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,164 511
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,265 −583
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,379 −1,893
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,379 −1,893
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 726,910 7,740
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 82,023 −514
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 644,680 8,137
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 178 116
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 29 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,724 −877
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 335,796 1,944
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 38,744 1,352
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,052 591
8 Valdības parāds euro 36,121 0
9 Pārējie aktīvi 255,328 −59
Kopā aktīvi 1,889,017 8,146
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 784,287 1,486
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 402,497 7,721
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 199,828 −7,970
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 202,669 15,694
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 570 143
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 134,298 2,772
5.1 Saistības pret valdību 126,177 2,722
5.2 Pārējās saistības 8,121 50
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,504 542
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,861 −954
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,055 909
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,055 909
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 166,519 −4,960
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 74,965 488
Kopā pasīvi 1,889,017 8,146

Kontaktinformācija presei