Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 lutego 2010 r.

2 marca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26 lutego 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,3 mld euro do poziomu 160,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 297,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,5 mld euro do poziomu 784,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,7 mld euro do poziomu 126,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 8,0 mld euro do poziomu 524,2 mld euro. W środę 24 lutego 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 82,0 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 81,4 mld euro. W czwartek 25 lutego 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 2,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 10,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 202,7 mld euro (wobec 187,0 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 26 lutego 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 38,7 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,0 mld euro do poziomu 199,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.919 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 197.574 1.875
2.1 Należności od MFW 64.410 1.363
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 133.164 511
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.265 −583
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.379 −1.893
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.379 −1.893
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 726.910 7.740
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 82.023 −514
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 644.680 8.137
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 178 116
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 29 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.724 −877
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 335.796 1.944
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 38.744 1.352
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.052 591
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.121 0
9 Pozostałe aktywa 255.328 −59
Aktywa razem 1.889.017 8.146
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 784.287 1.486
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 402.497 7.721
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 199.828 −7.970
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 202.669 15.694
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 570 143
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 134.298 2.772
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 126.177 2.722
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.121 50
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.504 542
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.861 −954
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.055 909
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.055 909
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 166.519 −4.960
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 74.965 488
Pasywa razem 1.889.017 8.146

Kontakt z mediami