Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. februar 2010

2. marts 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. februar 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,3 mia. euro til 160,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), steg med 0,6 mia. euro til 297,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,5 mia. euro til 784,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,7 mia. euro til 126,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 8,0 mia. euro til 524,2 mia. euro. Onsdag den 24. februar 2010 udløb en primær markedsoperation på 82,0 mia. euro, og en ny på 81,4 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 25. februar 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 2,1 mia. euro, og en ny på 10,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 202,7 mia. (mod 187,0 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,4 mia. euro til 38,7 mia. euro i ugen, der sluttede den 26. februar 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,0 mia. euro til 199,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.919 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 197.574 1.875
2.1 Tilgodehavender hos IMF 64.410 1.363
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.164 511
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.265 −583
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.379 −1.893
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.379 −1.893
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 726.910 7.740
5.1 Primære markedsoperationer 82.023 −514
5.2 Langfristede markedsoperationer 644.680 8.137
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 178 116
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 29 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.724 −877
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 335.796 1.944
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 38.744 1.352
7.2 Andre værdipapirer 297.052 591
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.121 0
9 Andre aktiver 255.328 −59
Aktiver i alt 1.889.017 8.146
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 784.287 1.486
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 402.497 7.721
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 199.828 −7.970
2.2 Indlånsfacilitet 202.669 15.694
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 570 143
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 134.298 2.772
5.1 Offentlig forvaltning og service 126.177 2.722
5.2 Andre forpligtelser 8.121 50
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.504 542
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.861 −954
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.055 909
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.055 909
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 166.519 −4.960
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 74.965 488
Passiver i alt 1.889.017 8.146

Medie- og pressehenvendelser