Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. februáru 2010

2. marca 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. februára 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1,3 mld. EUR na 160,7 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 297,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,5 mld. EUR na 784,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 2,7 mld. EUR na 126,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 8,0 mld. EUR na  524,2 mld. EUR. V stredu 24. februára 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 82,0 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 81,4 mld. EUR. Vo štvrtok 25. februára 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 2,1 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 10,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 202,7 mld. EUR (v porovnaní so 187 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 26. februára 2010 zvýšil o 1,4 mld. EUR na 38,7 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 8,0 mld. EUR na 199,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 919 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 197 574 1 875
2.1 Pohľadávky voči MMF 64 410 1 363
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 164 511
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 265 −583
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 379 −1 893
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 379 −1 893
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 726 910 7 740
5.1 Hlavné refinančné operácie 82 023 −514
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 644 680 8 137
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 178 116
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 29 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 724 −877
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 335 796 1 944
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 38 744 1 352
7.2 Ostatné cenné papiere 297 052 591
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 121 0
9 Ostatné aktíva 255 328 −59
Úhrn aktív 1 889 017 8 146
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 784 287 1 486
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 402 497 7 721
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 199 828 −7 970
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 202 669 15 694
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 570 143
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 134 298 2 772
5.1 Verejná správa 126 177 2 722
5.2 Ostatné záväzky 8 121 50
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 504 542
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 861 −954
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 055 909
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 055 909
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 166 519 −4 960
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 74 965 488
Úhrn pasív 1 889 017 8 146

Kontakt pre médiá