Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. februarja 2010

2. marec 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. februarja 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1,3 milijarde EUR na 160,7 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 297,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,5 milijarde EUR na 784,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,7 milijarde EUR na 126,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 8,0 milijarde EUR na 524,2 milijarde EUR. V sredo, 24. februarja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 82,0 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 81,4 milijarde EUR. V četrtek, 25. februarja 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 2,1 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 10,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 202,7 milijarde EUR (v primerjavi s 187,0 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 26. februarja 2010, povečala za 1,4 milijarde EUR na 38,7 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 8,0 milijarde EUR na 199,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.919 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 197.574 1.875
2.1 Terjatve do MDS 64.410 1.363
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.164 511
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.265 −583
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.379 −1.893
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.379 −1.893
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 726.910 7.740
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 82.023 −514
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 644.680 8.137
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 178 116
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 29 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.724 −877
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 335.796 1.944
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 38.744 1.352
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.052 591
8 Dolg širše države v EUR 36.121 0
9 Druga sredstva 255.328 −59
Skupaj sredstva 1.889.017 8.146
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 784.287 1.486
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 402.497 7.721
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 199.828 −7.970
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 202.669 15.694
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 570 143
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 134.298 2.772
5.1 Širša država 126.177 2.722
5.2 Druge obveznosti 8.121 50
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.504 542
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.861 −954
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.055 909
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.055 909
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 166.519 −4.960
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 74.965 488
Skupaj obveznosti 1.889.017 8.146

Stiki za medije