Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 февруари 2010 г.

9 февруари 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 5 февруари 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,3 млрд. евро до 159 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж
3 февруари 2010 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 817,7 млн. швейцарски франка

След 31 януари 2010 г. вече не се извършват операции за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове, както бе съобщено на 18 януари 2010 г.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 297,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,7 млрд. евро до 785,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 21,9 млрд. евро до 113,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 71,7 млрд. евро до 489,3 млрд. евро. На 3 февруари 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 63,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 55,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 229,4 млрд. евро (при 165,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,3 млрд. евро до 34,8 млрд. евро през седмицата, която приключва на 5 февруари 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 50,3 млрд. евро до 169,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 919 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 194 525 732
2.1 Вземания от МВФ 62 843 −5
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 682 737
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 034 760
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 761 −331
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 761 −331
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 718 663 −7 648
5.1 Основни операции по рефинансиране 56 433 −7 610
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 662 159 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 51 −37
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 20 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 927 222
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 332 625 1 437
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 34 804 1 272
7.2 Други ценни книжа 297 821 165
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 121 −50
9 Други активи 251 925 1 723
Общо активи 1 874 500 −3 155
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 785 231 1 687
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 398 616 13 814
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 169 253 −50 281
2.2 Депозитно улеснение 229 363 64 101
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −7
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 491 49
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 121 609 −21 954
5.1 Сектор „Държавно управление“ 113 350 −21 881
5.2 Други задължения 8 259 −73
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 034 −211
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 902 184
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 439 1 045
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 439 1 045
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 169 680 2 225
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 74 036 8
Общо пасиви 1 874 500 −3 155

Данни за контакт за медиите