Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 5. februārī

2010. gada 9. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 5. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 159 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms
2010. gada 3. februāris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 817.7 mljrd. Šveices franku

Kā tika ziņots 2010. gada 18. janvārī, likviditāti palielinošās operācijas Šveices frankos netiks veiktas pēc 2010. gada 31. janvāra.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 297.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 785.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 21.9 mljrd. euro (līdz 113.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 71.7 mljrd. euro (līdz 489.3 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 3. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 63.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 55.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 229.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 165.3 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 5. februārī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 34.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 50.3 mljrd. euro (līdz 169.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,919 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 194,525 732
2.1 SVF debitoru parādi 62,843 −5
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,682 737
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29,034 760
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,761 −331
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,761 −331
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 718,663 −7,648
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 56,433 −7,610
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 662,159 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 51 −37
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 20 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,927 222
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 332,625 1,437
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 34,804 1,272
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,821 165
8 Valdības parāds euro 36,121 −50
9 Pārējie aktīvi 251,925 1,723
Kopā aktīvi 1,874,500 −3,155
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 785,231 1,687
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 398,616 13,814
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 169,253 −50,281
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 229,363 64,101
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 491 49
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 121,609 −21,954
5.1 Saistības pret valdību 113,350 −21,881
5.2 Pārējās saistības 8,259 −73
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,034 −211
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,902 184
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,439 1,045
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,439 1,045
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 169,680 2,225
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 74,036 8
Kopā pasīvi 1,874,500 −3,155

Kontaktinformācija presei