SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. februar 2010

9. februar 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. februar 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 159 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb
3. februar 2010 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 817,7 mio.

Som meddelt den 18. januar 2010, vil der ikke blive udført likviditetstilførende operationer i schweiziske franc efter den 31. januar 2010.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 297,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,7 mia. euro til 785,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 21,9 mia. euro til 113,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 71,7 mia. euro til 489,3 mia. euro. Onsdag den 3. februar 2010 udløb en primær markedsoperation på 63,4 mia. euro, og en ny på 55,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 229,4 mia. euro (mod 165,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,3 mia. euro til 34,8 mia. euro i ugen, der sluttede den 5. februar 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 50,3 mia. euro til 169,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.919 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 194.525 732
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.843 −5
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.682 737
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.034 760
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.761 −331
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.761 −331
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 718.663 −7.648
5.1 Primære markedsoperationer 56.433 −7.610
5.2 Langfristede markedsoperationer 662.159 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 51 −37
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 20 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.927 222
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 332.625 1.437
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 34.804 1.272
7.2 Andre værdipapirer 297.821 165
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.121 −50
9 Andre aktiver 251.925 1.723
Aktiver i alt 1.874.500 −3.155
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 785.231 1.687
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 398.616 13.814
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 169.253 −50.281
2.2 Indlånsfacilitet 229.363 64.101
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 491 49
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 121.609 −21.954
5.1 Offentlig forvaltning og service 113.350 −21.881
5.2 Andre forpligtelser 8.259 −73
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.034 −211
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.902 184
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.439 1.045
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.439 1.045
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 169.680 2.225
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 74.036 8
Passiver i alt 1.874.500 −3.155
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt