Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. únoru 2010

9. února 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. února 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,3 mld. EUR na 159 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka
3. února 2010 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 817,7 mil. CHF

Jak bylo oznámeno 18. ledna 2010, po 31. lednu 2010 již transakce na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích nebudou prováděny.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 297,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 1,7 mld. EUR na 785,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 21,9 mld. EUR na 113,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 71,7 mld. EUR na 489,3 mld. EUR. Ve středu 3. února 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 63,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 55,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 229,4 mld. EUR (ve srovnání se 165,3 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 5. února 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,3 mld. EUR na 34,8 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 50,3 mld. EUR na 169,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 919 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 194 525 732
2.1 Pohledávky za MMF 62 843 −5
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 682 737
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 034 760
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 761 −331
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 761 −331
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 718 663 −7 648
5.1 Hlavní refinanční operace 56 433 −7 610
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 662 159 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 51 −37
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 20 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 927 222
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 332 625 1 437
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 34 804 1 272
7.2 Ostatní cenné papíry 297 821 165
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 121 −50
9 Ostatní aktiva 251 925 1 723
Aktiva celkem 1 874 500 −3 155
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 785 231 1 687
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 398 616 13 814
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 169 253 −50 281
2.2 Vkladová facilita 229 363 64 101
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 491 49
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 121 609 −21 954
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 113 350 −21 881
5.2 Ostatní závazky 8 259 −73
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 034 −211
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 902 184
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 439 1 045
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 439 1 045
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 169 680 2 225
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 74 036 8
Pasiva celkem 1 874 500 −3 155

Kontakty pro média