Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 februari 2010

9 februari 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 5 februari 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 159 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp
3 februari 2010 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweiziska franc, EUR/CHF 817,7 miljoner CHF

Efter den 31 januari 2010 genomförs inte längre likvidiserande transaktioner i schweiziska franc, i enlighet med tillkännagivandet av den 18 januari 2010.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 297,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 785,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 21,9 miljarder EUR till 113,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 71,7 miljarder EUR till 489,3 miljarder EUR. Onsdagen den 3 februari 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 63,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 55,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 229,4 miljarder EUR (jämfört med 165,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 34,8 miljarder EUR för den vecka som slutade den 5 februari 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 50,3 miljarder EUR till 169,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.919 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 194.525 732
2.1 Fordringar på IMF 62.843 −5
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.682 737
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.034 760
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.761 −331
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.761 −331
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 718.663 −7.648
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 56.433 −7.610
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 662.159 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 51 −37
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 20 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.927 222
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 332.625 1.437
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 34.804 1.272
7.2 Andra värdepapper 297.821 165
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.121 −50
9 Övriga tillgångar 251.925 1.723
Summa tillgångar 1.874.500 −3.155
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 785.231 1.687
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 398.616 13.814
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 169.253 −50.281
2.2 Inlåningsfacilitet 229.363 64.101
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 491 49
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 121.609 −21.954
5.1 Offentliga sektorn 113.350 −21.881
5.2 Övriga skulder 8.259 −73
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.034 −211
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.902 184
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.439 1.045
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.439 1.045
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 169.680 2.225
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 74.036 8
Summa skulder 1.874.500 −3.155
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media