Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. februarja 2010

9. februar 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. februarja 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 159 milijard EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek
3. februar 2010 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 817,7 mio CHF

Kot je bilo najavljeno 18. januarja 2010, se operacije povečevanja likvidnosti v švicarskih frankih po 31. januarju 2010 ne izvajajo več.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 297,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,7 milijarde EUR na 785,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 21,9 milijarde EUR na 113,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 71,7 milijarde EUR na 489,3 milijarde EUR. V sredo, 3. februarja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 63,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 55,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 229,4 milijarde EUR (v primerjavi s 165,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 5. februarja 2010, povečala za 1,3 milijarde EUR na 34,8 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 50,3 milijarde EUR na 169,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.919 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 194.525 732
2.1 Terjatve do MDS 62.843 −5
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.682 737
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.034 760
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.761 −331
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.761 −331
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 718.663 −7.648
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 56.433 −7.610
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 662.159 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 51 −37
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 20 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.927 222
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 332.625 1.437
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 34.804 1.272
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.821 165
8 Dolg širše države v EUR 36.121 −50
9 Druga sredstva 251.925 1.723
Skupaj sredstva 1.874.500 −3.155
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 785.231 1.687
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 398.616 13.814
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 169.253 −50.281
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 229.363 64.101
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 491 49
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 121.609 −21.954
5.1 Širša država 113.350 −21.881
5.2 Druge obveznosti 8.259 −73
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.034 −211
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.902 184
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.439 1.045
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.439 1.045
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 169.680 2.225
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 74.036 8
Skupaj obveznosti 1.874.500 −3.155

Stiki za medije