Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. februáru 2010

9. februára 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. februára 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 159 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma
3. februára 2010 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 817,7 mil. CHF

V zmysle oznámenia z 18. januára 2010 sa operácie na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch od 31. januára 2010 prestali uskutočňovať.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 297,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,7 mld. EUR na 785,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 21,9 mld. EUR na 113,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 71,7 mld. EUR na  489,3 mld. EUR. V stredu 3. februára 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 63,4 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 55,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 229,4 mld. EUR (v porovnaní so 165,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 5. februára 2010 zvýšil o 1,3 mld. EUR na 34,8 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 50,3 mld. EUR na 169,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 919 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 194 525 732
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 843 −5
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 682 737
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 034 760
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 761 −331
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 761 −331
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 718 663 −7 648
5.1 Hlavné refinančné operácie 56 433 −7 610
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 662 159 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 51 −37
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 20 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 927 222
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 332 625 1 437
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 34 804 1 272
7.2 Ostatné cenné papiere 297 821 165
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 121 −50
9 Ostatné aktíva 251 925 1 723
Úhrn aktív 1 874 500 −3 155
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 785 231 1 687
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 398 616 13 814
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 169 253 −50 281
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 229 363 64 101
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 491 49
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 121 609 −21 954
5.1 Verejná správa 113 350 −21 881
5.2 Ostatné záväzky 8 259 −73
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 034 −211
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 902 184
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 439 1 045
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 439 1 045
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 169 680 2 225
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 74 036 8
Úhrn pasív 1 874 500 −3 155

Kontakt pre médiá