Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 lutego 2010 r.

9 lutego 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5 lutego 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 159 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna
3 lutego 2010 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 817,7 mld CHF

Jak zapowiedziano 18 stycznia 2010 r., od 31 stycznia 2010 r. nie prowadzi się już transakcji zasilających w płynność we frankach szwajcarskich.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 297,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,7 mld euro do poziomu 785,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 21,9 mld euro do poziomu 113,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 71,7 mld euro do poziomu 489,3 mld euro. W środę 3 lutego 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 63,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 55,8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 229,4 mld euro (wobec 165,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 5 lutego 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 34,8 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 50,3 mld euro do poziomu 169,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.919 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 194.525 732
2.1 Należności od MFW 62.843 −5
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 131.682 737
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.034 760
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.761 −331
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.761 −331
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 718.663 −7.648
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 56.433 −7.610
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 662.159 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 51 −37
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 20 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.927 222
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 332.625 1.437
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 34.804 1.272
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.821 165
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.121 −50
9 Pozostałe aktywa 251.925 1.723
Aktywa razem 1.874.500 −3.155
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 785.231 1.687
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 398.616 13.814
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 169.253 −50.281
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 229.363 64.101
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 491 49
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 121.609 −21.954
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 113.350 −21.881
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.259 −73
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.034 −211
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.902 184
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.439 1.045
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.439 1.045
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 169.680 2.225
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 74.036 8
Pasywa razem 1.874.500 −3.155

Kontakt z mediami