Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 februari 2010

9 februari 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 5 februari 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 159 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag
3 februari 2010 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 817,7 miljard

Zoals aangekondigd op 18 januari 2010 worden na 31 januari 2010 geen in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende transacties meer uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 297,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,7 miljard naar EUR 785,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 21,9 miljard naar EUR 113,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 71,7 miljard naar EUR 489,3 miljard. Op woensdag 3 februari 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 63,4 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 55,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 229,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 165,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 5 februari 2010 met EUR 1,3 miljard naar EUR 34,8 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 50,3 miljard naar EUR 169,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.919 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 194.525 732
2.1 Vorderingen op het IMF 62.843 −5
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.682 737
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.034 760
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.761 −331
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.761 −331
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 718.663 −7.648
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 56.433 −7.610
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 662.159 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 51 −37
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 20 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.927 222
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 332.625 1.437
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 34.804 1.272
7.2 Overige waardepapieren 297.821 165
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.121 −50
9 Overige activa 251.925 1.723
Totaal activa 1.874.500 −3.155
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 785.231 1.687
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 398.616 13.814
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 169.253 −50.281
2.2 Depositofaciliteit 229.363 64.101
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 491 49
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 121.609 −21.954
5.1 Overheid 113.350 −21.881
5.2 Overige verplichtingen 8.259 −73
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.034 −211
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.902 184
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.439 1.045
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.439 1.045
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 169.680 2.225
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 74.036 8
Totaal passiva 1.874.500 −3.155

Contactpersonen voor de media