Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. vasario 5 d.

2010 m. vasario 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. vasario 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 159 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi
2010 m. vasario 3 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 817,7 mln. CHF

Kaip pranešta 2010 m. sausio 18 d., po 2010 m. sausio 31 d. likvidumo didinimo Šveicarijos frankais operacijos nebėra atliekamos.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 297,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 785,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,9 mlrd. eurų – iki 113,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 71,7 mlrd. eurų – iki 489,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. vasario 3 d., baigėsi 63,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 55,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 229,4 mlrd. eurų (palyginti su 165,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. vasario 5 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 34,8 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 50,3 mlrd. eurų – iki 169,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 919 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 194 525 732
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 843 −5
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 682 737
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 034 760
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 761 −331
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 761 −331
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 718 663 −7 648
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 56 433 −7 610
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 662 159 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 51 −37
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 20 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 927 222
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 332 625 1 437
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 34 804 1 272
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 821 165
8 Valdžios skola eurais 36 121 −50
9 Kitas turtas 251 925 1 723
Visas turtas 1 874 500 −3 155
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 785 231 1 687
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 398 616 13 814
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 169 253 −50 281
2.2 Indėlių galimybė 229 363 64 101
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 491 49
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 121 609 −21 954
5.1 Valdžiai 113 350 −21 881
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 259 −73
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 034 −211
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 902 184
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 439 1 045
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 439 1 045
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 169 680 2 225
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 74 036 8
Visi įsipareigojimai 1 874 500 −3 155

Kontaktai žiniasklaidai