Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 януари 2010 г.

12 януари 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 8 януари 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,7 млрд. евро до 162,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
6 януари 2010 г. 14-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 2,7 млрд. швейцарски франка -
6 януари 2010 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове - 2,9 млрд. швейцарски франка
7 януари 2010 г. 15-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5,5 млрд. щатски долара -
7 януари 2010 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1 млрд. щатски долара -
7 януари 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 5,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,7 млрд. евро до 300,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 10,1 млрд. евро до 796,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 5,6 млрд. евро до 114,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 90,9 млрд. евро до 496,9 млрд. евро. На 6 януари 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 78,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 54 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 1,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 227,1 млрд. евро (при 162,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 0,3 млрд. евро до 29,1 млрд. евро през седмицата, която приключва на 8 януари 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 72,8 млрд. евро до 160,7 млрд. евро.

Други въпроси

Следва да се отбележи, че някои показатели от консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2010 г. (публикуван на 6 януари 2010 г.) са актуализирани поради получаването на коригирани баланси от две централни банки от Евросистемата, макар промените да са незначителни.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 919 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 196 138 659
2.1 Вземания от МВФ 62 816 17
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 322 642
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 434 −717
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 190 992
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 190 992
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 724 030 −25 859
5.1 Основни операции по рефинансиране 54 652 −24 624
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 669 303 5
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 46 −1 243
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 30 3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 890 609
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 329 637 985
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 29 112 330
7.2 Други ценни книжа 300 526 656
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 171 10
9 Други активи 252 181 −2 009
Общо активи 1 879 590 −25 331
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 796 391 −10 131
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 387 831 −7 783
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 160 684 −72 807
2.2 Депозитно улеснение 227 141 65 024
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 497 157
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 123 371 −6 362
5.1 Сектор „Държавно управление“ 114 933 −5 562
5.2 Други задължения 8 438 −800
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 46 338 −421
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 710 678
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 560 −56
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 560 −56
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 166 468 −1 374
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 72 962 −39
Общо пасиви 1 879 590 −25 331

Данни за контакт за медиите