Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. jaanuar 2010

12. jaanuar 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

8. jaanuaril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,7 miljardi euro võrra 162,1 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
6. jaanuar 2010 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 14 päeva 2,7 miljardit Šveitsi franki -
6. jaanuar 2010 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva - 2,9 miljardit Šveitsi franki
7. jaanuar 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 15 päeva 5,5 miljardit USA dollarit -
7. jaanuar 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 1 miljard USA dollarit -
7. jaanuar 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva - 5,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,7 miljardi euro võrra 300,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 10,1 miljardi euro võrra 796,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,6 miljardi euro võrra 114,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 90,9 miljardi euro võrra 496,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. jaanuaril 2010 möödus 78,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 54 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 1,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 227,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 162,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

8. jaanuaril 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,3 miljardi euro võrra 29,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 72,8 miljardi euro võrra 160,7 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 1. jaanuar 2010 (avaldatud 6. jaanuaril 2010) märgitakse, et selle mõningaid kirjeid ajakohastati eurosüsteemi kahe keskpanga korrigeeritud bilansi alusel, kuid tehtud muudatused olid ebaolulised.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 919 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 196 138 659
2.1 Nõuded RVFle 62 816 17
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 322 642
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 31 434 −717
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 190 992
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 190 992
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 724 030 −25 859
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 54 652 −24 624
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 669 303 5
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 46 −1 243
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 30 3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 890 609
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 329 637 985
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 29 112 330
7.2 Muud väärtpaberid 300 526 656
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 171 10
9 Muud varad 252 181 −2 009
Varad kokku 1 879 590 −25 331
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 796 391 −10 131
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 387 831 −7 783
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 160 684 −72 807
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 227 141 65 024
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 497 157
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 123 371 −6 362
5.1 Valitsussektor 114 933 −5 562
5.2 Muud kohustused 8 438 −800
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 46 338 −421
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 710 678
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 560 −56
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 560 −56
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 166 468 −1 374
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 72 962 −39
Kohustused kokku 1 879 590 −25 331

Kontaktandmed