Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. januáru 2010

12. januára 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. januára 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 0,7 mld. EUR na 162,1 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
6. januára 2010 14-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 2,7 mld. CHF
6. januára 2010 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 2,9 mld. CHF
7. januára 2010 15-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5,5 mld. USD
7. januára 2010 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 mld. USD
7. januára 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5,4 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 300,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 10,1 mld. EUR na 796,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 5,6 mld. EUR na 114,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 90,9 mld. EUR na 496,9 mld. EUR. V stredu 6. januára 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 78,6 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 54 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 1,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 227,1 mld. EUR (v porovnaní so 162,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 8. januára 2010 zvýšil o 0,3 mld. EUR na 29,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 72,8 mld. EUR na 160,7 mld. EUR.

Ostatné informácie

V dôsledku revidovaných súvah dvoch centrálnych bánk Eurosystému boli upravené niektoré položky konsolidovaného týždenného finančného výkazu Eurosystému k 1. januáru 2010 (zverejneného 6. januára 2010), i keď uskutočnené zmeny boli nepodstatné.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 919 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 196 138 659
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 816 17
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 322 642
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 434 −717
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 190 992
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 190 992
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 724 030 −25 859
5.1 Hlavné refinančné operácie 54 652 −24 624
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 669 303 5
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 46 −1 243
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 30 3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 890 609
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 329 637 985
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 29 112 330
7.2 Ostatné cenné papiere 300 526 656
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 171 10
9 Ostatné aktíva 252 181 −2 009
Úhrn aktív 1 879 590 −25 331
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 796 391 −10 131
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 387 831 −7 783
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 160 684 −72 807
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 227 141 65 024
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 497 157
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 123 371 −6 362
5.1 Verejná správa 114 933 −5 562
5.2 Ostatné záväzky 8 438 −800
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 46 338 −421
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 710 678
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 560 −56
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 560 −56
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 166 468 −1 374
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 72 962 −39
Úhrn pasív 1 879 590 −25 331

Kontakt pre médiá