Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. januar 2009

12. januar 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. januar 2010 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,7 mia. euro til 162,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
6. januar 2010 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 14 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 2,7 mia. -
6. januar 2010 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc - CHF 2,9 mia.
7. januar 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 15 dage USD 5,5 mia. -
7. januar 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 1 mia. -
7. januar 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - USD 5,4 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,7 mia. euro til 300,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 10,1 mia. euro til 796,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,6 mia. euro til 114,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 90,9 mia. euro til 496,9 mia. euro. Onsdag den 6. januar 2010 udløb en primær markedsoperation på 78,6 mia. euro, og en ny på 54 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 1,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 227,1 mia. euro (mod 162,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,3 mia. euro til 29,1 mia. euro i ugen, der sluttede den 8. januar 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 72,8 mia. euro til 160,7 mia. euro.

Andre forhold

Det skal med hensyn til Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 1. januar 2010 (offentliggjort den 6. januar 2010) bemærkes, at visse poster er opdateret efter modtagelse af reviderede balancer fra to centralbanker i Eurosystemet. Ændringerne er dog uvæsentlige.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.919 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 196.138 659
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.816 17
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.322 642
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.434 −717
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.190 992
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.190 992
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 724.030 −25.859
5.1 Primære markedsoperationer 54.652 −24.624
5.2 Langfristede markedsoperationer 669.303 5
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 46 −1.243
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 30 3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.890 609
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 329.637 985
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 29.112 330
7.2 Andre værdipapirer 300.526 656
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.171 10
9 Andre aktiver 252.181 −2.009
Aktiver i alt 1.879.590 −25.331
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 796.391 −10.131
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 387.831 −7.783
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 160.684 −72.807
2.2 Indlånsfacilitet 227.141 65.024
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 497 157
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 123.371 −6.362
5.1 Offentlig forvaltning og service 114.933 −5.562
5.2 Andre forpligtelser 8.438 −800
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 46.338 −421
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.710 678
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.560 −56
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.560 −56
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 166.468 −1.374
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 72.962 −39
Passiver i alt 1.879.590 −25.331

Medie- og pressehenvendelser