Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 8. janvārī

2010. gada 12. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 8. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 162.1 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 6. janvāris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 14 dienas 2.7 mljrd. Šveices franku
2010. gada 6. janvāris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.9 mljrd. Šveices franku
2010. gada 7. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 15 dienas 5.5 mljrd. ASV dolāru
2010. gada 7. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 1 mljrd. ASV dolāru
2010. gada 7. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 300.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.1 mljrd. euro (līdz 796.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.6 mljrd. euro (līdz 114.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 90.9 mljrd. euro (līdz 496.9 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 6. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 78.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 54 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 1.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 227.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 162.1 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 8. janvārī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 29.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 72.8 mljrd. euro (līdz 160.7 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Jānorāda, ka daži Eurosistēmas 2010. gada 1. janvāra konsolidētā nedēļas finanšu pārskata (publicēts 2010. gada 6. janvārī) posteņi tika aktualizēti (lai gan pārmaiņas bija nelielas), jo tika saņemta koriģēta bilance no divām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,919 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 196,138 659
2.1 SVF debitoru parādi 62,816 17
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,322 642
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31,434 −717
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,190 992
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,190 992
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 724,030 −25,859
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 54,652 −24,624
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 669,303 5
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 46 −1,243
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 30 3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,890 609
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 329,637 985
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 29,112 330
7.2 Pārējie vērtspapīri 300,526 656
8 Valdības parāds euro 36,171 10
9 Pārējie aktīvi 252,181 −2,009
Kopā aktīvi 1,879,590 −25,331
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 796,391 −10,131
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 387,831 −7,783
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 160,684 −72,807
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 227,141 65,024
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 497 157
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 123,371 −6,362
5.1 Saistības pret valdību 114,933 −5,562
5.2 Pārējās saistības 8,438 −800
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 46,338 −421
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,710 678
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,560 −56
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,560 −56
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 166,468 −1,374
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 72,962 −39
Kopā pasīvi 1,879,590 −25,331

Kontaktinformācija presei