Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 januari 2010

12 januari 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 januari 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 162,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
6 januari 2010 14-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 2,7 miljard -
6 januari 2010 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap - CHF 2,9 miljard
7 januari 2010 15-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5,5 miljard -
7 januari 2010 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1 miljard -
7 januari 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 5,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 300,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 10,1 miljard naar EUR 796,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,6 miljard naar EUR 114,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 90,9 miljard naar EUR 496,9 miljard. Op woensdag 6 januari 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 78,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 54 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 1,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 227,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 162,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 8 januari 2010 met EUR 0,3 miljard naar EUR 29,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 72,8 miljard naar EUR 160,7 miljard.

Overige aangelegenheden

Opgemerkt dient te worden dat sommige posten van de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2010 (gepubliceerd op 6 januari 2010) werden geactualiseerd ten gevolge van de ontvangst van herziene balansgegevens van twee centrale banken van het Eurosysteem, ofschoon de veranderingen immaterieel waren.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.919 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 196.138 659
2.1 Vorderingen op het IMF 62.816 17
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.322 642
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.434 −717
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.190 992
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.190 992
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 724.030 −25.859
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 54.652 −24.624
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 669.303 5
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 46 −1.243
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 30 3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.890 609
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 329.637 985
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 29.112 330
7.2 Overige waardepapieren 300.526 656
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.171 10
9 Overige activa 252.181 −2.009
Totaal activa 1.879.590 −25.331
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 796.391 −10.131
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 387.831 −7.783
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 160.684 −72.807
2.2 Depositofaciliteit 227.141 65.024
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 497 157
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 123.371 −6.362
5.1 Overheid 114.933 −5.562
5.2 Overige verplichtingen 8.438 −800
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.338 −421
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.710 678
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.560 −56
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.560 −56
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 166.468 −1.374
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 72.962 −39
Totaal passiva 1.879.590 −25.331

Contactpersonen voor de media